شناخت و تحول سازمان، طراحی استراتژی و ساختار

 • توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک
 • برنامه ریزی استراتژیک در سطح کلان بنگاه، کسب و کار و واحدهای وظیفه ای
 •  مدیریــت کنتــرل اســتراتژیک و اقتصــادی در ســطح کلان بنــگاه، کســب و کار و واحدهــای وظیفــه ای (Controlling Management)
 • طراحی و اجرای نظام ارزیابی متوازن (BSC)
 • طراحی و استقرار سامانه برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی
 • تنظیم و تدوین مدل کسب و کار  (Business Plan)
 • استراتژی شبکه و شبکه سازی
 • سناریوسازی (تدوین، تکنیکها و ابزارها)
 • مشاوره در شکل گیری اتحادهای استراتژیک  (Strategic Alliance)
 • مشاوره در جذب، ادغام و تملک سازمانها (Merge & Acquisition)
 • مدیریت و سازماندهی برونسپاری فعالیتها
 • مشاوره در کوچک سازی (Down Sizing)
 • معماری سازمانی
 • طراحی ساختار سازمانی

نمونه پروژه در حوزه شناخت و تحول سازمان، استراتژی و ساختار

مدیریت تحول
طراحی، بازنگری ساختار سازمانی
آینده پژوهی
شناخت و عارضه یابی جامع سازمان
بازآفرینی و توسعه مدل کسب و کار
برنامه ریزی استراتژیک
برون سپاری
طراحی و برنامه ریزی زنجیره ارزش
ارزیابی و سنجش رضایت ذینفعان

مدیریت و توسعه منابع انسانی

 • عارضه یابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمانها
 • تدوین استراتژی منابع انسانی
 • انجام تجزیه و تحلیل شغل و برنامه ریزی نیروی انسانی
 • طراحی و بهبود نظام های منابع انسانی
 • طراحی و بهبود نظام جذب و استخدام
 • طراحی و بهبود نظام توسعه و توانمندسازی
 • برنامه ریزی نظام کارراهه
 • طراحی و بهبود نظام حقوق و دستمزد
 • طراحی و بهبود نظام مدیریت عملکرد
 • طراحی و بهبود نظام پاداش مبتنی بر نظام مدیریت عملکرد
 • طراحی و بهبود نظام آموزش
 • ارزیابی فرهنگ سازمانی
 • جانشین پروری
 • کانونهای ارزیابی و توسعه
 • مدیریت استعدادها
 • توسعه مدیریت و رهبر

نمونه پروژه در حوزه مدیریت و توسعه منابع انسانی

طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
طراحی نظام مدیریت عملکرد و جبران خدمات
سنجش رضایت شغلی کارکنان
نیازسنجی آموزشی
طراحی و استقرار نظام جامع آموزش
توسعه تعلق سازمانی
ارزیابی و توسعه شایستگی ها از طریق کانون های جذب و توسعه
طراحی و راه اندازی، تحول نظام مدیریت منابع انسانی
آسیب شناسی نظام های مدیریت منابع انسانی
توسعه رهبری
تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مشاغل
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی و بهره وری

 • گسترش عملکرد کیفیت (QFD)
 • استقرار سیستمهای مدیریت براساس استانداردهای مدیریتی به صورت مجزا و بصورت یکپارچه (IMS)
 • بهبود و ارتقای سطح بهره وری شامل استقرار چرخه بهره وری، عارضه یابی و شناخت موانع ارتقای سطح
 • بهره وری و ارائه راهکارهای مناسب، طراحی و استقرار سیستم اندازه گیری و تحلیل بهره وری، سازماندهی
 • حرکت بهره وری و طراحی ساختار مناسب برای تعریف و اجرای پروژه ها
 • طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی/ مدیریت مصرف و ارزیابی آن
 • ایجاد سیستم و فرهنگ خود ارزیابی و حرکت به سمت تعالی سازمانی مبتنی بر مدل EFQM
 • طراحی و استقرار سیستم های لازم جهت توسعه به کارگیری تکنیکها و ابزارهای کیفیت و بهره وری مانند استقرار نظام مدیریت آراستگی (S 5 ) و شش سیگما
نمونه پروژه در حوزه مدیریت و ارتقاء کیفیت
ارتقاء بهره وری

استانداردهای مدیریت کیفیت

تعالی سازمانی

مسئولیت اجتماعی

ارزیابی توان اجرا

تحلیل و مشاوره مالی و اقتصادی

 • تدوین استراتژیهای مالی
 • تهیه و تنظیم گزارشهای توجیه اقتصادی
 • مطالعات بازار جهت شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری
 • مدیریت سبد سرمایه گذاری (Portfolio Management)
 • تحلیل و ارزیابی ریسک، پوشش ریسک (Hedging)
 • ارزیابی موشکافانه تجاری (Due Diligence)
 • تحلیل بنیادی صنایع مختلف برای متقاضیان سرمایه گذاری و استفاده در ارزیابی ها
 • مشاوره به شرکت های متقاضی ورود به بورس
 • طراحی نظام بودجه ریزی، طراحی سیستم های مالی
 • انجام مطالعات کاهش هزینه ها
 • مهندسی مالی و اصلاح ساختار مالی
 • مشاوره به شرکتهای طرفین ادغام در ارزیابی های موشکافانه و ارزیابی سهام آنها و ارائه راه حلهای کارشناسی
 • تهیه نسبتهای مالی میانگین صنعت ایران
 • تامین اطلاعات و تحلیل های لازم اقتصادی، صنعتی برای سیاستگذاران، تحلیگران و مدیران ارشد بنگاهها
نمونه پروژه در زمینه تحلیل مالی و اقتصادی
طراحی سیستم جامع مالی
مدیریت ریسک
مطالعات امکان سنجی
مشاوره مالی
پژوهش اقتصادی

مدیریت بازاریابی، فروش، تبلیغات و برندینگ

 • تنظیم استراتژی، طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت های بازاریابی، توزیع و فروش
 • تنظیم استراتژی و برنامه ریزی تبلیغات، توسعه صادرات، قیمت گذاری، روش های مدیریت کالا
 • مشاوره برای بازاریابی صنعتی، بازاریابی خدمات، مدیریت نام تجاری، بخش بندی بازار
 • تنظیم طرح بازاریابی
 • مشاوره امکان سنجی بازار
 • بررسی رفتار مصرف کننده
 • مشاوره بازاریابی الکترونیکی
 • هدایت تحقیقات بازاریابی
 • راه اندازی سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 • شناخت بازارهای داخلی و خارجی محصولات
 • سنجش رضایت مشتری
نمونه پروژه در زمینه بازاریابی و فروش
طراحی و تدوین استراتژی/برنامه بازاریابی
توسعه و توانمندسازی نظام/واحد فروش
تحقیق بازار/تحلیل فضای کسب و کار
بررسی رفتار مصرف کننده
سنجش و پایش رضایت مشتریان
مدیریت برند

مدیریت پروژه

 • طراحی و استقرار نظام مدیریت « سبد پروژه ها» و طرح ها شامل طراحی فرآیندها، روش ها و فرم ها
 • طراحی و استقرار نظام مدیریت « پروژه» شامل طراحی فرآیندها، روش ها و فرم ها
 • ارایه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه در حوزه های محدوده، زمان و هزینه
 • ارایه خدمات مشاورهای در زمینه مدیریت ریسک پروژه ها
 • ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی بانکهای اطاعاتی مورد نیاز در نظام مدیریت سبد پروژه ها و مدیریت طرح ها و پروژه ها
 • ارایه خدمات مستندسازی وقایع در پروژه ها و طراحی و استقرار فرآیند درسهای آموخته شده (Lessons Learned)
 • ارایه خدمات در زمینه طراحی نظام مدیریت تدارکات در پروژه های EPC
 • ارایه خدمات در زمینه مدیریت ادعا در پروژه (Claim Management)
 • استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • طراحی و استقرار مدیریت پروژه از نظر مدیریت ، Portfolio مدیریت برنامه، مدیریت پروژه
نمونه پروژه در حوزه برنامه ریزی عملیاتی و مدیریت پروژه
طراحی و پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه
برنامه ریزی عملیاتی و پروژه ای

مدیریت دانش و اطلاعات

 • طراحی سیستمهای اطلاعات مدیریت
 • طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند
 • طراحی و راه اندازی پایگاه دانش
 • مستندسازی و تحلیل تجارب
نمونه پروژه در حوزه مدیریت دانش و اطلاعات
طراحی سیستمهای اطاعات مدیریت
طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند
طراحی و راه اندازی پایگاه دانش
مستندسازی و تحلیل تجارب

طراحی نظام ها، استانداردها و فرآیندها

 • طراحی و تحلیل جامع نظام ها
 • طراحی، بازطراحی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
نمونه پروژه در حوزه طراحی نظام ها و فرایندها
بازطراحی و بهبود فرایندهای کسب و کار

طراحی جامع نظام ها

مدیریت تولید و عملیات

 • طراحی سیستمها و رویه های تولید و عملیات شامل برنامه ریزی و کنترل تولید، برنامه ریزی و کنترل موجودی، نگهداری و تعمیرات، برنامه ریزی و حمل و نقل مواد، مدیریت زنجیره تامین (SCM) مدیریت لجستیک، مدیریت خدمات، و …
 • طراحی نظام کدگذاری اقلام انبار
 • طراحی کارخانه، نحوه استقرار و چیدمان ماشین آلات و تجهیزات تولید
 • مطالعه کار، زمان سنجی و ظرفیت سنجی
 • عارضه یابی عملیاتی
 • مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی طرح های توسعه
 • مدیریت ناب
 • شش سیگما و شش سیگمای ناب
 • برون سپاری فرآیندهای کسب و کار
 • مدیریت زنجیره ارزش سازمانی
 • مهندسی ارزش
نمونه پروژه در زمینه تولید و عملیات
طراحی و بازنگری زنجیره تامین

برنامه ریزی و کنترل موجودی

کارسنجی و زمان سنجی

طراحی نظام کدینگ جامع

طراحی نظام نگهداری و تعمیرات

طراحی چیدمان

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه مشاوره و مطالعاتی دکتر مسعود بصیرنژاد می‌باشد. طراحی شده با ❤
Skip to content